Health for you contact Máte otázky?
Kontaktujte nás!

Podmienky používania webstránky healthforyou.sk

Prevádzkovateľom internetového portálu www.healthforyou.sk je spoločnosť HEALTH FOR YOU s.r.o., Seňa 583, 044 58 Seňa, IČO: 46 460 101 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 28813/V (ďalej len `prevádzkovateľ`).

Prístup na internetový portál www.healthforyou.sk a jeho použitie podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Vstupom na túto www stránku vyslovujete s uvedenými podmienkami súhlas. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto lokalitu.Všetky dokumenty, materiály, ilustrácie či texty uverejnené na tejto www stránke sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľ má k týmto udelený súhlas ich vlastníka. Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie, preberanie a tlač materiálov a informácii uverejnených prostredníctvom tejto www stránky iba na osobné, nekomerčné používanie. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať obsah (materiál) uverejnený na tejto www stránke alebo akejkoľvek inej www stránke prevádzkovanej prevádzkovateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného prevádzkovateľom. Materiál sa môže používať len pre vlastnú osobnú potrebu a nesmie sa použiť pre komerčné alebo podobné účely. Pri použití materiálu sa nesmú robiť žiadne zmeny, úpravy, doplnky a pod. a všetky materiály sa musia použiť spolu s textom, ktorý k materiálu patrí, a neporušené musia ostať všetky vyhlásenia o autorských právach, ochranných známkach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Neoprávnené používanie materiálov z www stránky prevádzkovateľa môže byť posudzované ako porušenie právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov. Uvedené oprávnenie neznamená udelenie akýchkoľvek ďalších práv vo vzťahu k ochranným známkam prevádzkovateľa. Akékoľvek neoprávnené použitie ochranných známok prevádzkovateľa je zakázané.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce zo záruky, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideového typu, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií resp. použitím chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, aj to aj v prípade nedbanlivostného zavinenia. Všetky ponuky sú nezáväzné. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti www stránky alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo uverejnenie čiastočne alebo definitívne zastaviť. Berte, prosím, na vedomie, že uvedené informácie nemusia byť aktuálne. Odporúčame Vám preto, overiť si akúkoľvek informáciu získanú na tejto www stránke predtým, ako ju v akejkoľvek forme použijete. Ak potrebujete informácie o našich produktoch a službách kontaktuje nás, prosím, priamo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ňou prevádzkovanej www stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania webstránky.© 2012 - 2024 HEALTHFORYOU.sk | Podmienky používania webstránky
TVORBA WEBSTRÁNOK A WEBDIZAJN > ICESIGN STUDIOS
www.icesign.eu
X

Všetkým zákazníkom Ceragem Košice, Prešov
a Michalovce aj naďalej poskytujeme záručný a
pozáručný servis.